Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier personen: twee ouders en twee leerkrachten. De voorzitter is altijd één van de ouders. De leden hebben drie jaar zitting. Bij een vacature worden nieuwe ouders geworven en door middel van een stemronde onder alle ouders vastgesteld. Het schoolteam kiest in dit geval uit haar midden een nieuwe vertegenwoordiger voor de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

De MR:
- belegt minimaal viermaal per jaar een vergadering, openbaar voor ouders en schoolteam;
- organiseert i.s.m. het team minimaal één ouderavond per schooljaar;
- tracht openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen;
- dient in te stemmen met een aantal voorgenomen besluiten van de school.

Besproken punten in de MR vergaderingen worden via de nieuwsbrief met ouders gedeeld. Op deze website wordt een jaarverslag gedeeld. 
Hier leest u het MR jaarverslag schooljaar 2022-2023.

Personeelsgeleding van de MR:
Ilonka du Clou
Rozemarijn den Tex

Oudergeleding van de MR:
Bart van Dijk (vader van leerling uit groep 7)
Iris van Zutphen (moeder van leerling uit groep 4 en groep 5)

Hier vindt u het medezeggenschapsreglement.