Ons onderwijs

Op de Merseberch willen elk kind een duurzame basis meegeven voor het leven.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Zij leren door samen te spelen, te ontdekken en te onderzoeken. Deze kwaliteiten worden op de Merseberch aangesproken, versterkt en verder ontwikkeld.

Deze basis is gebaseerd op vier pijlers:
- Ontwikkelen van de zintuiglijke prikkelverwerking
- Zelfstandig leren leren
- Verwerven van basiskennis en vaardigheden
- Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, elkaar en de omgeving

De vier pijlers staan niet los van elkaar. Elke dag is een mix van alle pijlers zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Wat houden de pijlers in?

Ontwikkelen van de zintuiglijke prikkelverwerking

Zintuiglijke prikkelverwerking gaat over de verwerking van informatie vanuit het lichaam en de omgeving en vervolgens het geven van een passende reactie op die prikkel. Onze zintuigen zorgen voor het verwerken van interne en externe prikkels. Vijf zintuigen verwerken informatie van buitenaf: tast, horen, zien, ruiken en proeven. Er zijn ook drie zogenaamde interne zintuigen: evenwicht, bewegingsgevoel en diepe tast. Met de interne zintuigen bouwen we ons lichaamsgevoel op. Een goed lichaamsgevoel geeft een natuurlijke demping voor externe prikkels en zorgt dat je aandacht en concentratie hebt. Dat is van groot belang om te komen tot leren.

Wanneer de zintuiglijke prikkelverwerking niet in balans is, komen kinderen moeilijker tot leren. Kinderen kunnen prikkelzoekers of prikkelmijders zijn en kunnen onderprikkeld of overprikkeld raken. In het gedrag van kinderen is dit terug te zien. Zo komt het ene kind maar niet op gang, terwijl het andere kind een sterke bewegingsbehoefte heeft. Door beweegactiviteiten te doen, zet je de zintuigen aan en wordt het lichaamsgevoel versterkt. Met als gevolg dat je meer rust in je hoofd ervaart en je weer beter kan concentreren en je aandacht kan sturen.

Op de Merseberch werken we bewust aan het ontwikkelen en onderhouden van de zintuiglijke prikkelverwerking. Het maakt daarom onderdeel uit van ons onderwijsaanbod. We doen veel bewegend leeractiviteiten en we hebben een beweegplein waar kinderen gedurende de dag gebruik van kunnen maken bij beweegbehoefte. In de klassen is het bewegend leren ook terug te zien in de keuze van werkplekken. Zo is er verschillend meubilair, zoals deskbikes, wiebelkrukken en wiebelplanken en kan de keuze worden gemaakt uit sta-werkplekken, stilte-werkplekken, samenwerkplekken en prikkelarme werkplekken. We leren kinderen luisteren naar hun lichaamsgevoel en van daaruit een bewuste keuze te maken qua werkplek en beweging. Dit helpt bij het vergroten van de executieve functies, zoals plannen, concentreren, jezelf aansturen, omgaan met emoties, enz.

Zelfstandig leren leren

Het is belangrijk dat kinderen kennismaken met verschillende leerstrategieën zodat ze bewuste keuzes kunnen maken als ze aan het spelen, ontdekken en aan het onderzoeken zijn. Om te leren leren is continue reflectie, onder begeleiding van de leerkracht, belangrijk. Effectief leren leren vraagt namelijk om goede zelfkennis. Belangrijke vragen zijn: wat heb ik geleerd; hoe heb ik geleerd; wat voelde ik; was dit handig; kan dit slimmer; wat kan ik leren van anderen; welke talenten en kwaliteiten heb ik ingezet; etc.

Binnen ons onderwijs krijgt leren leren een belangrijke plaats door:
- modeling van de leraar en het delen van feedback op het leerproces
- het bevorderen van samen leren
- evaluatie en reflectie op het leren en de eigen talenten
- het oefenen van de verschillende leerstrategieën

Verwerven van basiskennis en vaardigheden

Om tot leren te komen heb je kennis en vaardigheden nodig; ze zijn noodzakelijk om zelfstandig en onafhankelijk te kunnen functioneren. Het is ook belangrijk voor het zelfvertrouwen van mensen. Kinderen moeten goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Ook hebben zij basiskennis nodig van de wereld en de samenleving waarin we met elkaar leven. Hiervoor werken we door de hele school vakgeïntegreerd vanuit thema’s. Dat doen we via GO! Geïntegreerd Onderwijs. Bij GO! worden vakken op een geïntegreerde manier aangeboden binnen thema's. Dit zijn de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en topo, natuur, taal, wetenschap en techniek, burgerschap, digitale geletterdheid en kunst en cultuur. 

GO! is opgebouwd uit acht overkoepelende schoolbrede thema's, waarvan ieder jaar vier thema's aan bod komen. Vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplossing en samenwerking worden ontwikkeld door middel van de diverse opdrachten. Leerlingen worden uitgedaagd om te experimenteren, onderzoeken, analyseren en reflecteren op hun leerproces en de informatie die ze tegenkomen. De 7 fasen van GO! stimuleren de ontwikkeling van deze vaardigheden op een actieve en betrokken manier. De 7 fasen zijn: verwonderen - weten - denken - onderzoeken - doen - presenteren - evalueren. 

Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor jezelf, de ander en de omgeving

Kinderen groeien op in een complexe samenleving. Een samenleving waarin je niet alleen verantwoordelijk bent voor jezelf, maar ook voor de ander. Het is belangrijk dat kinderen dit op jonge leeftijd leren inzien.

De Merseberch is een Kindertalentenfluisteraarschool. Dat betekent dat we beogen dat ieder kind ontdekt wat zijn talenten zijn. Ook leren we hoe hij deze talenten in kan zetten en wat doet dat met zijn omgeving. We kijken naar talenten vanuit de visie van Luk Dewulf: Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit, maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie. We leren kinderen na te denken over het effect van hun eigen gedrag op anderen en de omgeving en ervaren welke talenten en welke kwaliteiten zijn kunnen inzetten.