Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat dit jaar uit vier personen: drie ouders en één leerkracht. De voorzitter is altijd één van de ouders. De leden hebben drie jaar zitting. Bij een vacature kiezen ouders op een ouderavond een nieuw MR-lid voor de oudergeleding van de MR en het schoolteam kiest uit haar midden een nieuwe vertegenwoordiger voor de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

De MR:
- belegt minimaal viermaal per jaar een vergadering, openbaar voor ouders en schoolteam;
- organiseert i.s.m. de ouderraad (OR) minimaal één ouderavond per schooljaar;
- onderhoudt contacten met het bestuur;
- tracht openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school te bevorderen;
- brengt advies uit aan het bestuur over voorgenomen bestuursbesluiten;
- dient in te stemmen met een aantal voorgenomen besluiten van het bestuur.

Bij deze laatste twee punten gaat het om reglementair vastgelegde aangelegenheden.
De samenstelling van de oudergeleding van de MR zal op de ouderavond in het begin van het schooljaar wijzigen. Een verslag van deze ouderavond met o.a. de wijzigingen in de samenstelling van de MR wordt door de MR gepubliceerd. Ook staan deze gegevens op onze website.

Personeelsgeleding van de MR:
Ilonka du Clou

Oudergeleding van de MR:
Suzanna Koops
Paul Best
Dennis van Ravenswaaij